Viva Fidel — Triumphant songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Triumphant" van Viva Fidel.

Songteksten

Take this moment in history multiply it a thousand times for whenever they
mention me and quote my rhymes
Represent the voiceless, all in together now
This is the point where the hood stand proud
Fists in the air, look at the crowd
The conversation of the nation gone have to change
My music is home schooling, boy who you think you fooling?
This a new level
If we think like a team we could be eating like kings
And make’em respect it cause we all connected
Business development /amazing intelligence
Global love, i give the planet a hug
Cause I’m larger than America, bigger than the world think
Breaking the sterotypes to break the bank
Motivate and moving forward, before you know if
I’m off on another stage to get the youth engaged!
How we gone win in the future if we lose today?
Killing the game, bring life on the mic
In the beginning was the word
Can i shed some light? life?
Break from radio interview:
Viva fidel: alright, so explain to my listeners a little about this project,
this assignment, your class and a little bit about this discussion we’re
going to be having today
Dr. Townsend: A significant portion of the course is dedicated to understanding
Hip Hop culture, and its relation to Black Reality
The culture was bashed now we teaching the class
Leading the mass
Bring the flags together
We clebratin', the other side hatin'
Where do you stand in the movement for self improvement?
Work your plan and plan your work
They ask where I’m from…
The Earth is my turf
Born on Planet Rock, the beat don’t stop
My street poetry make the media notice me
Police play us closely trying to be nosey
I’m moving fast in silence
Don’t promote violence, thats a different thing from self-defense
This is just a intro, call up the kinfolk
Summon the underground, spread the good news
Special report I write my thoughts, keep a long story short
Trying to gather the masters
Get rich faster — cause we headed for disaster
These the scrolls of preparation, how many times i gotta say it, say it?
Break 2 from interview:
Dr. Townsend: and a part of this because of my research interest personally
involves understanding how Hip Hop can be used as a tool to promote social
change
Banging like its supposed to forever on fire-that means its infinitely lit
Building bridges for independents linking with the real
Sharing tools on the battle field
Thinking bout the world tour, speak it into existence
Movies on the big screen, living the dreams
Doing tracks with my favorite emcees
Flying overseas, building something for the seeds
Major conversations and solutions
Thats all I’m dealing with
I guess thats what is all really meant…
Ain’t no sides to a circle — so i don’t mess with squares
Let me «Take U There» or listen here…
The civilized rise to teach
So the babies can survive, preach!
Everything else is emotional
Let the tears flow, take a seat shotgun
Let me drop one, eyes on the road
God speed limit slow this ain’t no race, we got dreams to chase…
Break 3 from interview
Dr Danna: They are also asked submit interview questions that they would like
to ask Fidel, which will be the substance of the interview today but before we
get to the questions, I think it might be beneficial for your listeners Fidel
to…

Songtekstvertaling

Neem dit moment in de geschiedenis vermenigvuldig het duizend keer voor wanneer ze
noem me en citeer mijn rijmpjes.
Vertegenwoordig de stemlozen, allemaal samen nu
Dit is het punt waar de kap trots staat
Vuisten in de lucht, Kijk naar de menigte
Het gesprek van de natie moet veranderen.
Mijn muziek is thuisonderwijs, jongen, wie denk je dat je voor de gek houdt?
Dit is een nieuw niveau
Als we denken als een team kunnen we eten als koningen.
En zorg dat ze het respecteren omdat we allemaal verbonden zijn.
Business development / amazing intelligence
Global love, I give the planet a Hugg
Want Ik ben groter dan Amerika, groter dan de wereld denkt.
De sterotypes breken om de bank te breken
Motiveren en vooruit gaan, voordat je weet of
Ik ben op een ander podium om de jeugd te verloven!
Hoe winnen we in de toekomst als we vandaag verliezen?
Het spel Doden, het leven op de microfoon brengen
In het begin was het woord
Mag ik wat licht werpen? leven?
Onderbreking van het radio-interview:
Viva fidel: goed, leg mijn luisteraars een beetje uit over dit project,
deze opdracht, jouw klas en een beetje over deze discussie we zijn
ik ga vandaag
Dr. Townsend: een belangrijk deel van de cursus is gewijd aan het begrijpen
Hiphopcultuur en de relatie met de Zwarte werkelijkheid
De cultuur is in elkaar geslagen nu geven we les aan de klas
Leiding van de massa
Breng de vlaggen samen
We maken de andere kant schoon.
Hoe staat u in de beweging voor zelfverbetering?
Werk aan uw plan en plan uw werk
Ze vragen waar ik vandaan kom.…
De aarde is mijn gebied.
Geboren op planeet Rock, the beat don ' t stop
Mijn straat poëzie laat de media Me opvallen
De politie probeert ons op de hielen te zitten.
Ik beweeg snel in stilte.
Geen geweld promoten, Dat is iets anders dan zelfverdediging.
Dit is maar een intro, bel de familie.
Roep de ondergrondse bijeen, verspreid het goede nieuws.
Speciaal verslag ik schrijf mijn gedachten, hou een lang verhaal kort
Ik probeer de meesters te verzamelen.
Sneller rijk worden omdat we op een ramp afstevenen
Hoe vaak moet ik het nog zeggen?
Onderbreking 2 van het interview:
Dr. Townsend: en een deel hiervan vanwege mijn onderzoek persoonlijk
betekent begrijpen hoe Hiphop kan worden gebruikt als een instrument om sociale
wijzigen
Bonken zoals het hoort voor altijd in brand te staan-dat betekent dat het oneindig verlicht is
Bruggen bouwen voor onafhankelijken die met de echte
Hulpmiddelen Delen op het slagveld
Denk aan de wereldtournee, spreek het tot leven
Films op het grote scherm, living the dreams
Ik doe nummers met mijn favoriete zangers.
Overzees vliegen, iets bouwen voor de zaden
Belangrijke gesprekken en oplossingen
Dat is alles waar ik mee te maken heb.
Ik denk dat het allemaal zo bedoeld is.…
Er zijn geen kanten aan een cirkel-dus ik knoei niet met vierkanten
Laat me 'neem je mee' of luister hier.…
De beschaafde opkomst om les te geven
Zodat de baby ' s kunnen overleven, predik!
Al het andere is emotioneel.
Laat de tranen stromen, ga zitten.
Laat me er een laten vallen, ogen op de weg
God speed limit slow this is no race, We got dreams to chase…
Onderbreking 3 van het interview
Dr. Danna: ze worden ook gevraagd interview vragen die ze zouden willen
om Fidel te vragen, wat de inhoud zal zijn van het interview vandaag, maar voordat we
ga naar de vragen, Ik denk dat het gunstig is voor uw luisteraars Fidel
naar…