Viva Fidel — Hardcore (Yeah) songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Hardcore (Yeah)" van Viva Fidel.

Songteksten

Gigalo JG:
Gigalo JG I gotta get it in
Branded by the OGs my fraternity in the wind
And I ain’t gotta try to live out my raps nothing fabricated
Inner city raised I get around the map
The game came in one ear I let it settle in
And now embedded in my skin with the melanin
Great lake game spitta aiming for the top pillar
My mental hot, double barrel with the crabs in’em
Doin my damn thang, did’nt do the dope mane
Drove down the driveway got double on the dope game
Thats how you living when decisions have you moving fast
And I decided on this here grind and countin' cash
But ain’t knockin' like I heard, hustle with a plan
And be prepared cause every plan run into a jam
And every friend ain’t a friend when he facin' 10
And hoes disappear when ya running low on ends
Vivafidel:
Wake up, wake up to win put myself in a better place
No short cuts gotta keep a steady pace
Breathe Deep, don’t blink, can’t think about sleep
Stay focused on the finish line
I know I’m gettin' mine
Destined for greatness, no matter how much they hate this
Read the signs, you can have heaven or hell
Will this currency collapse?
Whats gone happen in 2012?
Time will tell, or Fidel will reveal
I can barley pay attention trying to pay all these bills
Listen, niggas keep it real but its really all relative
And its all related, replayed and relived
You get what you give but don’t fuck up the rotation
Thats the universal law
I keep my verses raw
Let ya thoughts flow, let ya self go
Uplift the ghetto from the boombox perspective
The world was watching when we was poppin & lockin
Now the elders is listening and our children paying attention
And Hip Hop has just about replaced religion…
Did I just say that?
They ain’t gone play that…
Gigalo JG:
No one really knows when 'illuminati' gone strike
So free is how I’m living my life
Never changing feeling like an ambassador for 414
The way I love the 808 quake bang thru the floor
I’m a guawp chasing monster on a track I spit my life
I was down from the jump thats how I earned these stripes
Who said the only thing they wanna hear is how to move white?
What about the ones graduated made it out doin right?
Only a 4th of yall dealers
15% snitching
40% square
20 dead or in prison
The hood outta control
Its «Poison» like Michael Bivens
The kids know «Ieasha» but don’t know they 'ABC's'
This is audio perspective my observation of things
Tell me, when you get the green is it everything you dream?
Vivafidel:
We gotta make the most out the time being
Look at what I’m seeing
Signs of serious things not to be neglected
We gotta make sure that the fortress is protected
Con artists and infiltrators desguised as friends
Family keep it fake
Everybody pretend
When the lines is crossed, I chalk up my loss
I don’t have to floss, cause we paid the price, reflect the results,
put some years on ya life…
Past, present & future all in one line
Oh the places I’ve been to by the time that 16 thru
Ohh, don’t let me get started
I need these beats to feed these streets
And the Universities, my people overseas
Bring that feeling back fast forward past the foreplay
We instantly build, instinct in the Murder Mil
You don’t say, cause nigga thats my job
Substance and stamina they whippin out they cameras
Upload my lifestyle — download my G-Files
Catch me between clouds and you might see a smile…
Yea!

Songtekstvertaling

Gigalo JG:
Gigalo JG ik moet het erin krijgen
Gebrandmerkt door de OGs mijn broederschap in de wind
En ik hoef mijn raps niet uit te leven.
Binnenstad opgeheven ik kom rond de kaart
Het spel kwam in een oor Ik liet het in
En nu ingebed in mijn huid met de melanine
Great lake game spitta gericht op de bovenste pijler
Mijn mentale hete, dubbele loop met de krabben erin.
Ik doe mijn verdomde ding, heb je de dope mane niet gedaan
Ik reed de oprit op en kreeg dubbel van de dope wedstrijd.
Zo leef je als beslissingen je snel laten gaan.
En ik heb besloten om hier te slijpen en geld te tellen.
Maar niet kloppen zoals ik hoorde, haast je met een plan
En wees voorbereid want elk plan komt in de problemen
En elke vriend is geen vriend als hij met tien punten kijkt.
En hoes verdwijnen als de uiteinden opraken.
Vivafidel:
Word wakker, word wakker om te winnen zet mezelf op een betere plek
Geen kortere weg moet een stabiel tempo houden
Diep ademhalen, niet knipperen, niet aan slapen denken
Blijf gefocust op de finish.
Ik weet dat ik de mijne krijg.
Voorbestemd voor grootsheid, hoe erg ze dit ook haten.
Lees de tekens, Je kunt hemel of hel hebben
Zal deze valuta instorten?
Wat is er gebeurd in 2012?
De tijd zal het leren, of Fidel zal onthullen
Ik kan best opletten om al die rekeningen te betalen.
Luister, negers houden het echt maar het is eigenlijk allemaal relatief
En het is allemaal gerelateerd, herlegd en herlegd
Je krijgt wat je geeft, maar verpest de rotatie niet.
Dat is de universele wet.
Ik hou mijn verzen rauw
Laat je gedachten stromen, laat je zelf gaan
Het getto omhoog tillen vanuit het perspectief van de boombox
The world was watching when we was poppin & lockin
Nu luisteren de ouderen en onze kinderen.
En hiphop heeft net religie vervangen.…
Heb ik dat net gezegd?
Ze zijn niet weg om dat te spelen.…
Gigalo JG:
Niemand weet echt wanneer 'illuminati' toeslaan.
Zo vrij is hoe ik mijn leven leef
Nooit veranderen als een ambassadeur voor 414
De manier waarop ik hou van de 808 quake bang door de vloer
Ik ben een guawp die monster achtervolgt op een spoor Ik spuug mijn leven uit
Zo heb ik deze strepen verdiend.
Wie zei dat het enige wat ze willen horen is hoe ze wit moeten bewegen?
Hoe zit het met de afgestudeerden die het goed deden?
Slechts een vierde van de yall dealers
15% verklikken
40% vierkant
20 doden of in de gevangenis
De kap is uit de hand gelopen.
Het is vergif zoals Michael Bivens.
De kinderen kennen Ieasha, maar weten niet dat ze ABC 's zijn.
Dit is audio perspectief mijn observatie van dingen
Zeg eens, als je groen krijgt ... is het dan alles wat je droomt?
Vivafidel:
We moeten er het beste van maken.
Kijk naar wat ik zie.
Tekenen van ernstige dingen niet te verwaarlozen
We moeten zorgen dat het fort beschermd wordt.
Oplichters en infiltranten verleid als vrienden
Familie houdt het nep.
Iedereen doet alsof.
Als de lijnen worden gekruist, schrijf ik mijn verlies op.
Ik hoef niet te flossen, want we hebben de prijs betaald, reflecteren de resultaten,
zet wat jaren op je leven.…
Verleden, heden en toekomst in één regel
Oh de plaatsen waar ik ben geweest tegen de tijd dat 16 tot 20
Laat me niet beginnen.
Ik heb deze beats nodig om deze straten te voeden.
En de universiteiten, mijn mensen overzee
Breng dat gevoel terug snel vooruit voorbij het voorspel
We bouwen meteen, instinct in de moord Mil
Dat meen je niet.
Substantie en uithoudingsvermogen ze slaan de camera ' s eruit
Upload mijn lifestyle-download mijn G-bestanden
Vang Me tussen de wolken en je ziet misschien een glimlach…
Ja!