Sons of Perdition — Zero Point songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Zero Point" van Sons of Perdition.

Songteksten

I washed up in Trinity, my pulse as slow as sand.
Corrupted by the venom of the serpent’s poison gland.
The town was stripped of all but bones.
The houses leaned obscenely.
Down the road a coyote loped, its milky eye fixed on me.
I saw a woman, dead and gray, skin peeled from her cold face.
Her eyes were eaten by the birds, black sockets stared out into space.
To her left there sat a man as vacant as the town.
The sun had boiled his spongy brains; a broken window for his crown.
This is because that is.
I clawed my way up to the pair, demanding what I sought.
He turned upon me sun-bleached eyes that promised respite could be bought.
I gave him everything I owned and all I’d worked to steal
To purge the toxin from my veins and have my body healed.
He took the bottle from the corpse and handed it to me.
Map-like veins and swollen clouds were all that I could see.
I drank that rank elixir in one gagging, wretched gulp.
It congealed inside my sickly frame, turning bile to pulp.
This is because that is.
I realized I’d been deceived by empty lies and promises.
His entire legend built on lies; through fools he came to prominence.
My journey a fool’s errand, so I shot him through his eye.
I shook his brains out from his head and hung his body on a pine.
This is not because that is not.
I set fire to all around me as I staggered out of town.
The coyote ran through fire and smoke, low upon the ground.
A ring upon the woman’s finger lit up like the sun.
As the coyote swallowed up her hand, Ragnarök was won.
This is not because that is not.
Hopeless, crazed, and dispossessed, I walked out in the desert.
My eyes swam in the heavens while my feet slept in the dirt.
With no food, no water and no cure, I prayed for death to find me.
The sun spun round and swelled; I was sure that it would blind me.
This is not because that is not.
I felt my flesh fall off its bones, my soul evaporate.
My self turned into something else; supernal change of state.
That foul star absorbed my being until we became as one,
Lifted into fetid skies, shedding my old form.
This ceases to be because that ceases to be.

Songtekstvertaling

Ik spoelde aan in Trinity, mijn pols is zo langzaam als zand.
Beschadigd door het gif van de gifklier van de slang.
De stad was ontdaan van alle botten.
De huizen leunden obsceen.
Verderop liep een coyote scheef, zijn melkachtig oog gefixeerd op mij.
Ik zag een vrouw, dood en grijs, huid geschild van haar koude gezicht.
Haar ogen werden opgegeten door de vogels, zwarte kommen staarden de ruimte in.
Links van haar zat een man zo leeg als de stad.
De zon had zijn sponzige hersenen gekookt, een gebroken raam voor zijn Kroon.
Dit is omdat dat is.
Ik kroop naar het paar en eiste wat ik zocht.
Hij keerde zich tegen mij, zongebleekte ogen, die beloofde respijt te kunnen kopen.
Ik gaf hem alles wat ik bezat en alles wat ik had gedaan om te stelen.
Om het gif uit mijn aderen te halen en mijn lichaam te laten genezen.
Hij nam de fles van het lijk en gaf het aan mij.
Kaartachtige aderen en gezwollen wolken waren alles wat ik kon zien.
Ik dronk dat ranzige elixer in één bekrompen, ellendige slok.
Het stolde in mijn ziekelijke frame, en veranderde gal in pulp.
Dit is omdat dat is.
Ik realiseerde me dat ik bedrogen was door loze leugens en beloftes.
Zijn gehele legende was gebaseerd op leugens; door dwazen kwam hij op de voorgrond.
Mijn reis was een dwaze boodschap, dus schoot ik hem door zijn oog.
Ik schudde zijn hersenen uit zijn hoofd en hing zijn lichaam op een den.
Dit is niet omdat dat niet zo is.
Ik stak de hele stad in brand toen ik de stad uit strompelde.
De coyote rende door vuur en rook, laag op de grond.
Een ring om de vinger van de vrouw verlichtte als de zon.
Toen de coyote haar hand opslikte, werd Ragnarök gewonnen.
Dit is niet omdat dat niet zo is.
Hopeloos, gek en onteigend, liep ik de woestijn in.
Mijn ogen zwommen in de hemel terwijl mijn voeten in de aarde sliepen.
Zonder eten, water en genezing Bad ik tot de dood om me te vinden.
De zon draaide rond en zwol; ik was er zeker van dat het mij zou verblinden.
Dit is niet omdat dat niet zo is.
Ik voelde mijn vlees van zijn botten vallen, mijn ziel verdampt.
Mijn zelf veranderde in iets anders, supernale verandering van staat.
Die valse ster absorbeerde mijn wezen totdat we één werden.,
Omhoog getild naar fetid skies, mijn oude vorm afscheiden.
Dit houdt op omdat dat niet meer zo is.