Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 97 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 97" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 97
A Song of Praise to the Sovereign LORD
The LORD reigns;
Let the earth rejoice;
Let the multitude of isles be glad!
Clouds and darkness surround Him;
Righteousness and justice are the foundation of His throne.
A fire goes before Him,
And burns up His enemies round about.
His lightnings light the world;
The earth sees and trembles.
The mountains melt like wax at the presence of the LORD,
At the presence of the Lord of the whole earth.
The heavens declare His righteousness,
And all the peoples see His glory.
Let all be put to shame who serve carved images,
Who boast of idols.
Worship Him, all you gods.
Zion hears and is glad,
And the daughters of Judah rejoice
Because of Your judgments, O LORD.
For You, LORD, are most high above all the earth;
You are exalted far above all gods.
You who love the LORD, hate evil!
He preserves the souls of His saints;
He delivers them out of the hand of the wicked.
Light is sown for the righteous,
And gladness for the upright in heart.
Rejoice in the LORD, you righteous,
And give thanks at the remembrance of His holy name.

Songtekstvertaling

PSALM 97
Een lied van lof aan de Soevereine Heer
De Heer regeert;
Laat de aarde zich verheugen;
Laat de menigte van de eilanden blij zijn!
Wolken en duisternis omsingelen hem.;
Gerechtigheid en gerechtigheid zijn het fundament van zijn troon.
Er gaat een vuur voor hem.,
En verbrandt zijn vijanden rond.
Zijn lichtingen verlichten de wereld;
De aarde ziet en beeft.
De bergen smelten als was in de aanwezigheid van de Heer,
Bij de Heer van de hele aarde.
De hemel verklaart zijn gerechtigheid,
En alle volkeren zien zijn glorie.
Laat iedereen zich schamen die gesneden beelden serveren.,
Die opscheppen over idolen.
Aanbid hem, alle goden.
Zion hoort en is blij,
En de dochters van Juda verheugen zich
Vanwege uw oordelen, o Heer.
Want U, Heer, bent het meest hoog boven de aarde;
U bent verheven boven alle goden.
Jullie die de Heer liefhebben, haten het kwaad!
Hij bewaart de zielen van zijn heiligen.;
Hij bevrijdt ze uit de hand van de goddelozen.
Licht wordt gezaaid voor de rechtvaardigen.,
En blijdschap voor de rechtschapenen in het hart.
Verheug je in de Heer, rechtvaardige,
En wees dankbaar bij de herdenking van zijn heilige naam.