Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 51 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 51" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 51
A Prayer of Repentance
To the Chief Musician. A Psalm of David when Nathan the prophet went to him,
after he had gone in to Bathsheba.
Have mercy upon me, O God,
According to Your lovingkindness;
According to the multitude of Your tender mercies,
Blot out my transgressions.
Wash me thoroughly from my iniquity,
And cleanse me from my sin.
For I acknowledge my transgressions,
And my sin is always before me.
Against You, You only, have I sinned,
And done this evil in Your sight—
That You may be found just when You speak, And blameless when You judge.
Behold, I was brought forth in iniquity,
And in sin my mother conceived me.
Behold, You desire truth in the inward parts,
And in the hidden part You will make me to know wisdom.
Purge me with hyssop, and I shall be clean;
Wash me, and I shall be whiter than snow.
Make me hear joy and gladness,
That the bones You have broken may rejoice.
Hide Your face from my sins,
And blot out all my iniquities.
Create in me a clean heart, O God,
And renew a steadfast spirit within me.
Do not cast me away from Your presence,
And do not take Your Holy Spirit from me.
Restore to me the joy of Your salvation,
And uphold me by Your generous Spirit.
Then I will teach transgressors Your ways,
And sinners shall be converted to You.
Deliver me from the guilt of bloodshed, O God,
The God of my salvation,
And my tongue shall sing aloud of Your righteousness.
O Lord, open my lips,
And my mouth shall show forth Your praise.
For You do not desire sacrifice, or else I would give it;
You do not delight in burnt offering.
The sacrifices of God are a broken spirit,
A broken and a contrite heart—
These, O God, You will not despise.
Do good in Your good pleasure to Zion;
Build the walls of Jerusalem.
Then You shall be pleased with the sacrifices of righteousness,
With burnt offering and whole burnt offering;
Then they shall offer bulls on Your altar.

Songtekstvertaling

PSALM 51
Een gebed van berouw
Op de Hoofdmuzikant. Een Psalm van David toen Nathan De profeet naar hem toe ging.,
nadat hij naar Bathseba was gegaan.
Heb medelijden met mij, o God,
Volgens uw liefdeskindelijkheid;
Volgens de veelheid van uw tedere genade,
Vernietig mijn overtredingen.
Was me grondig van mijn ongerechtigheid.,
En reinig mij van mijn zonde.
Want ik erken mijn overtredingen,
En mijn zonde is altijd voor mij.
Tegen u, alleen u, heb ik gezondigd,
En deed dit kwaad in je ogen—
Opdat gij gevonden zoudt worden, op het oogenblik dat gij spreekt, en zonder blaam als gij oordeelt.
Zie, ik werd naar voren gebracht in ongerechtigheid,
En in zonde ontving mijn moeder mij.
Ziet, gij verlangt de waarheid in de binnenste gedeelten,
En in het verborgen deel zul je me wijsheid laten kennen.
Zuiver me met hysop, en Ik zal schoon zijn.;
Was me, en ik zal witter zijn dan sneeuw.
Laat me vreugde en blijdschap horen.,
Opdat de botten die je gebroken hebt zich verheugen.
Verberg je gezicht voor mijn zonden.,
En al mijn zonden uitwissen.
Schep in mij een schoon hart, O God,
En een standvastige geest in mij te vernieuwen.
Verdrijf mij niet van jouw aanwezigheid.,
En neem je Heilige Geest niet van me af.
Herstel mij de vreugde van uw redding,
En verdedig me met je gulle geest.
Dan zal ik de overtreders je manieren leren.,
En de zondaars zullen zich tot u bekeren.
Verlos me van de schuld van bloedvergieten, O God,
De God van mijn redding,
En mijn tong zal luid zingen van uw gerechtigheid.
O Heer, open mijn lippen,
En mijn mond zal uw lof tonen.
Want je verlangt geen opoffering, of anders zou ik het geven;
Je geniet niet van brandoffer.
De offers van God zijn een gebroken geest.,
Een gebroken en een berouwvol hart—
Deze, O God, zult u niet verachten.
Doe Zion goed in je plezier.;
Bouw de muren van Jeruzalem.
Dan zult u tevreden zijn met de offers van de gerechtigheid.,
Met brandoffer en een brandoffer;
Dan zullen ze stieren op je altaar aanbieden.