Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 27 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 27" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 27
An Exuberant Declaration of Faith
A Psalm of David.
The LORD is my light and my salvation;
Whom shall I fear?
The LORD is the strength of my life;
Of whom shall I be afraid?
When the wicked came against me
To eat up my flesh,
My enemies and foes,
They stumbled and fell.
Though an army may encamp against me,
My heart shall not fear;
Though war may rise against me,
In this I will be confident.
One thing I have desired of the LORD,
That will I seek:
That I may dwell in the house of the LORD
All the days of my life,
To behold the beauty of the LORD,
And to inquire in His temple.
For in the time of trouble
He shall hide me in His pavilion;
In the secret place of His tabernacle
He shall hide me;
He shall set me high upon a rock.
And now my head shall be lifted up above my enemies all around me;
Therefore I will offer sacrifices of joy in His tabernacle;
I will sing, yes, I will sing praises to the LORD.
Hear, O LORD, when I cry with my voice!
Have mercy also upon me, and answer me.
When You said, «Seek My face,»
My heart said to You, «Your face, LORD, I will seek.»
Do not hide Your face from me;
Do not turn Your servant away in anger;
You have been my help;
Do not leave me nor forsake me,
O God of my salvation.
When my father and my mother forsake me,
Then the LORD will take care of me.
Teach me Your way, O LORD,
And lead me in a smooth path, because of my enemies.
Do not deliver me to the will of my adversaries;
For false witnesses have risen against me,
And such as breathe out violence.
I would have lost heart, unless I had believed
That I would see the goodness of the LORD
In the land of the living.
Wait on the LORD;
Be of good courage,
And He shall strengthen your heart;
Wait, I say, on the LORD!

Songtekstvertaling

PSALM 27
Een uitbundige Geloofsverklaring
Een Psalm van David.
De Heer is mijn licht en mijn redding;
Voor wie moet ik vrezen?
De Heer is de kracht van mijn leven;
Voor wie zal ik bang zijn?
Toen de slechten tegen mij opkwamen
Om mijn vlees op te eten,
Mijn vijanden en vijanden,
Ze struikelden en vielen.
Al kan een leger zich tegen mij keren.,
Mijn hart zal niet vrezen;
Hoewel de oorlog tegen mij kan oprijzen,
Ik zal er vertrouwen in hebben.
Eén ding heb ik van de Heer verlangd.,
Dat zal ik zoeken:
Opdat ik in het huis des Heren mag wonen
Alle dagen van mijn leven,
Om de schoonheid van de Heer te aanschouwen,
En vragen in zijn tempel.
Want in de tijd van problemen
Hij zal me verbergen in zijn paviljoen.;
In de geheime plaats van zijn tabernakel
Hij zal me verbergen.;
Hij zal me hoog op een rots zetten.
En nu zal mijn hoofd verheven worden boven mijn vijanden om mij heen.;
Daarom zal ik offers van vreugde brengen in zijn tabernakel.;
Ik zal zingen, Ja, Ik zal lof zingen aan de Heer.
Hoor, Heer, als ik met mijn stem roep!
Heb ook medelijden met mij en geef antwoord.
Toen je zei, "Zoek mijn gezicht,»
Mijn hart zei tegen u: "uw gezicht, Heer, zal ik zoeken.»
Verberg je gezicht niet voor mij.;
Wend je dienaar niet in woede af.;
Je bent mijn hulp geweest.;
Verlaat me niet en verlaat me niet.,
O God van mijn redding.
Toen mijn vader en mijn moeder mij in de steek lieten,
Dan zal de Heer voor me zorgen.
Leer me uw weg, Heer,
En leid me op een glad pad, vanwege mijn vijanden.
Breng me niet naar de wil van mijn tegenstanders.;
Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan.,
En zoals geweld uitademen.
Ik zou de moed verloren hebben, tenzij ik had geloofd
Dat ik de goedheid van de Heer zou zien
In het land der levenden.
Wacht op de Heer;
Wees moedig.,
En hij zal je hart versterken.;
Wacht, ik zeg, op de Heer!