Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 118 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 118" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 118
Praise to God for His Everlasting Mercy
Oh, give thanks to the LORD, for He is good!
For His mercy endures forever.
Let Israel now say,
«His mercy endures forever.»
Let the house of Aaron now say,
«His mercy endures forever.»
Let those who fear the LORD now say,
«His mercy endures forever.»
I called on the LORD in distress;
The LORD answered me and set me in a broad place.
The LORD is on my side;
I will not fear.
What can man do to me?
The LORD is for me among those who help me;
Therefore I shall see my desire on those who hate me.
It is better to trust in the LORD
Than to put confidence in man.
It is better to trust in the LORD
Than to put confidence in princes.
All nations surrounded me,
But in the name of the LORD I will destroy them.
They surrounded me,
Yes, they surrounded me;
But in the name of the LORD I will destroy them.
They surrounded me like bees;
They were quenched like a fire of thorns;
For in the name of the LORD I will destroy them.
You pushed me violently, that I might fall,
But the LORD helped me.
The LORD is my strength and song,
And He has become my salvation. The voice of rejoicing and salvation
Is in the tents of the righteous;
The right hand of the LORD does valiantly.
The right hand of the LORD is exalted;
The right hand of the LORD does valiantly.
I shall not die, but live,
And declare the works of the LORD.
The LORD has chastened me severely,
But He has not given me over to death.
Open to me the gates of righteousness;
I will go through them,
And I will praise the LORD.
This is the gate of the LORD,
Through which the righteous shall enter.
I will praise You,
For You have answered me,
And have become my salvation.
The stone which the builders rejected
Has become the chief cornerstone.
This was the LORD’s doing;
It is marvelous in our eyes.
This is the day the LORD has made;
We will rejoice and be glad in it.
Save now, I pray, O LORD;
O LORD, I pray, send now prosperity.
Blessed is he who comes in the name of the LORD!
We have blessed you from the house of the LORD.
God is the LORD,
And He has given us light;
Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar.
You are my God, and I will praise You;
You are my God, I will exalt You.
Oh, give thanks to the LORD, for He is good!
For His mercy endures forever.

Songtekstvertaling

PSALM 118
Prijs God voor Zijn eeuwige genade
Oh, bedank de Heer, want hij is goed!
Want Zijn genade duurt eeuwig.
Laat Israël nu zeggen,
"Zijn genade duurt eeuwig.»
Laat het huis van Aaron nu zeggen,
"Zijn genade duurt eeuwig.»
Laat degenen die de Heer vrezen nu zeggen,
"Zijn genade duurt eeuwig.»
Ik riep de Heer in nood aan;
De Heer antwoordde mij en stelde mij op een brede plaats.
De Heer staat aan mijn kant.;
Ik zal niet bang zijn.
Wat kan de mens met me doen?
De Heer is voor mij onder hen die mij helpen.;
Daarom zal ik mijn verlangen zien bij degenen die mij haten.
Het is beter om op de Heer te vertrouwen.
Dan om vertrouwen in de mens te stellen.
Het is beter om op de Heer te vertrouwen.
Dan om vertrouwen te stellen in prinsen.
Alle naties omsingelden me.,
Maar in de naam van de Heer zal ik ze vernietigen.
Ze omsingelden me.,
Ja, ze omsingelden me.;
Maar in de naam van de Heer zal ik ze vernietigen.
Ze omsingelden me als bijen.;
Ze werden gedoofd als een vuur van doornen.;
Want in de naam van de Heer zal ik ze vernietigen.
Je duwde me met geweld, zodat ik zou vallen.,
Maar de Heer heeft me geholpen.
De Heer is mijn kracht en lied,
En Hij is mijn redding geworden. De stem van vreugde en redding
In de tenten van de moettaqôen.;
De rechterhand van de Heer doet heldhaftig.
De rechterhand van de Heer is verheven;
De rechterhand van de Heer doet heldhaftig.
Ik zal niet sterven, maar leven.,
En verklaar de werken van de Heer.
De Heer heeft me flink opgezadeld.,
Maar hij heeft me niet ter dood gebracht.
Open voor mij de poorten van gerechtigheid;
Ik zal ze doornemen.,
En Ik zal de Heer loven.
Dit is de poort van de Heer,
Waarin de rechtvaardigen binnengaan.
Ik zal je loven.,
Want u hebt mij geantwoord,
En zijn mijn redding geworden.
De steen die de bouwers verwierpen
Is de belangrijkste hoeksteen geworden.
Dit was het werk van de Heer.;
Het is prachtig in onze ogen.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt;
We zullen ons verheugen en er blij mee zijn.
Red nu, ik bid, O Heer;
Heer, Ik bid, Zend nu voorspoed.
Gezegend is hij die in de naam van de Heer komt!
Wij hebben u gezegend vanuit het huis van de Heer.
God is de Heer,
En hij heeft ons licht gegeven.;
Bind het offer met koorden aan de hoorns van het altaar.
Je bent mijn God, en Ik zal je loven.;
U bent mijn God, Ik zal u verheerlijken.
Oh, bedank de Heer, want hij is goed!
Want Zijn genade duurt eeuwig.