Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito — Psalm 103 songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Psalm 103" van Rev. Rudy Hugo/Steven Esposito.

Songteksten

PSALM 103
Praise for the LORD’s Mercies
A Psalm of David.
Bless the LORD, O my soul;
And all that is within me, bless His holy name!
Bless the LORD, O my soul,
And forget not all His benefits:
Who forgives all your iniquities,
Who heals all your diseases,
Who redeems your life from destruction,
Who crowns you with lovingkindness and tender mercies,
Who satisfies your mouth with good things,
So that your youth is renewed like the eagle’s.
The LORD executes righteousness
And justice for all who are oppressed.
He made known His ways to Moses,
His acts to the children of Israel.
The LORD is merciful and gracious,
Slow to anger, and abounding in mercy.
He will not always strive with us,
Nor will He keep His anger forever.
He has not dealt with us according to our sins,
Nor punished us according to our iniquities.
For as the heavens are high above the earth,
So great is His mercy toward those who fear Him;
As far as the east is from the west,
So far has He removed our transgressions from us.
As a father pities his children,
So the LORD pities those who fear Him.
For He knows our frame;
He remembers that we are dust.
As for man, his days are like grass;
As a flower of the field, so he flourishes.
For the wind passes over it, and it is gone,
And its place remembers it no more. But the mercy of the LORD is from
everlasting to everlasting
On those who fear Him,
And His righteousness to children’s children,
To such as keep His covenant,
And to those who remember His commandments to do them.
The LORD has established His throne in heaven,
And His kingdom rules over all.
Bless the LORD, you His angels,
Who excel in strength, who do His word,
Heeding the voice of His word.
Bless the LORD, all you His hosts,
You ministers of His, who do His pleasure.
Bless the LORD, all His works,
In all places of His dominion.
Bless the LORD, O my soul!

Songtekstvertaling

PSALM 103
Prijs de genade van de Heer
Een Psalm van David.
Zegen de Heer, o mijn ziel;
En alles wat in mij zit, zegen zijn heilige naam!
Zegen de Heer, o mijn ziel,
En vergeet niet al zijn voordelen:
Wie vergeeft al jullie zonden?,
Wie geneest al je ziektes,
Die je leven bevrijdt van vernietiging.,
Die jou kroont met liefde en zachtmoedigheid.,
Die je mond bevredigt met goede dingen.,
Zodat je jeugd wordt vernieuwd zoals die van de adelaar.
De Heer voert gerechtigheid uit.
En gerechtigheid voor allen die onderdrukt worden.
Hij maakte zijn weg bekend aan Mozes.,
Zijn daden aan de kinderen Israels.
De Heer is genadig en barmhartig.,
Langzaam tot woede en vol genade.
Hij zal niet altijd met ons strijden.,
Noch zal hij zijn woede voor altijd bewaren.
Hij heeft ons niet behandeld naar onze zonden.,
En hij strafte ons niet voor onze zonden.
Want zoals de hemelen boven de aarde zijn,
Zijne genade is groot voor hen die hem vreezen.;
Zo ver het oosten van het Westen is,
Tot nu toe heeft hij onze overtredingen van ons verwijderd.
Zoals een vader medelijden heeft met zijn kinderen,
Dus de Heer heeft medelijden met hen die Hem vrezen.
Want Hij kent ons frame;
Hij herinnert zich dat we stof zijn.
Wat de mens betreft, zijn dagen zijn als gras.;
Als een bloem van het veld, zo bloeit hij.
Want de wind gaat er overheen, en het is weg,
En zijn plaats herinnert het zich niet meer. Maar de genade van de Heer is van
eeuwigdurend tot eeuwig
Over de godvrezenden.,
En zijn gerechtigheid voor kinderen,
Aan hen die zijn verbond nakomen.,
En aan hen die zijn geboden gedenken om ze te doen.
De Heer heeft zijn troon in de Hemel gevestigd,
En zijn koninkrijk heerst over alles.
Zegen de Heer, U Zijn engelen,
Die uitblinkt in kracht, die zijn woord doet,
Hij luistert naar de stem van zijn woord.
Zegen de HEER, al jullie zijn gastheren.,
Jullie ministers van Hem, die zijn plezier doen.
Zegen de HEER, al zijn werken,
Op alle plaatsen van zijn heerschappij.
Zegen de Heer, mijn ziel!