MyGrain — Ambivalentine songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Ambivalentine" van MyGrain.

Songteksten

Sworn to a great division, the cruel inheritance
Night-born endless seasons in duality emotions
Crucified on the fence between
Collapsed time elapses in me
Born of dying and dying to born
Never ending circle repeats itself
I am you… I absorb you, I reward you
You are mine… You feed me, you need me
A prey like living bate, a spawn of paradox that fits
… the game for slay-conjured instinct
Gathered in my dreams to bleed the sanguine streams
You’re my dearest enemy, conjoined for life
Searching in the night, from the veils of disguise
You’re the sweetest treachery, alteration to strife
A soulmate disastrous kind, the ambilavence inside
Close your eyes and take my hand
Follow me where I stand
The throne of violent emotions
A fiction for devotion
Manipulated for self-deception
The imitation of ever lost ideals
Of progenies' ingrained beliefs
A deluding desire that will bury you alive
Inalienable parasite in disguise that will suck you dry
Godlike is low-life
Bow the freak on a leash of broken dreams
Keeper of malignant order
Downfall in this psychoville masquerade
Face the enemy that is in yourself
No heaven shall bless the confrontation of comforted distress
No sunshine for a soul, in this well-hidden see-through show
Grace of blasphemous the one, the temple of your head embraced by gun
Revolving nightmares in a run, the all-evolving shadow of the sun
The picture perfect illustration of absent devotion
Discordant powers, bound unholy unity
… of strife

Songtekstvertaling

Gezworen aan een grote verdeeldheid, de wrede erfenis
Nachtgeboren eindeloze seizoenen in dualiteit emoties
Gekruisigd op het hek tussen
Ingestorte tijd verloopt in mij
Geboren uit sterven en sterven om geboren te worden
Nooit eindigende cirkel herhaalt zichzelf
Ik ben jou... Ik absorbeer je, ik beloon je
Je bent van mij... Je geeft me te eten, je hebt me nodig.
Een prooi als levende bate, een broedsel van paradox die past
... het spel voor het opgeroepen instinct
Verzameld in mijn dromen om de sanguine stromen te laten bloeden
Je bent mijn liefste vijand, verbonden voor het leven.
Zoeken in de nacht, van de sluiers van vermomming
Je bent het liefste verraad, verandering in strijd
Een zielsverwant desastreus soort, de ambilaventie binnenin
Doe je ogen dicht en pak mijn hand.
Volg me waar ik sta.
De troon van gewelddadige emoties
Een verzinsel voor toewijding.
Gemanipuleerd voor zelfbedrog.
De imitatie van verloren idealen
Van ingewortelde overtuigingen
Een begoochelend verlangen dat je levend zal begraven
Onvervreemdbare parasiet in vermomming die je leegzuigt
Goddelijk is laag leven.
Buig de freak aan een riem van gebroken dromen
Houder van een kwaadaardige orde
Val in deze psychoville Maskerade
Kijk de vijand aan die in jezelf zit.
Geen hemel zal de confrontatie van troost zegenen.
Geen zon voor een ziel, in deze goed verborgen doorschijnende show
Genade van godslastering de ene, de tempel van je hoofd omhelsd door een pistool
Draaiende nachtmerries in een run, de evoluerende schaduw van de zon
De perfecte illustratie van afwezige toewijding
Disharmonie krachten, gebonden onheilige eenheid
... van strijd