Meshuggah — The Exquisite Machinery Of Torture songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "The Exquisite Machinery Of Torture" van Meshuggah.

Songteksten

A sustained, static gaze
Oblivious to surroundings
Empty, strained, unmoving eyes
Diverted, paralyzed
A burning mass of emotions
Enraged by years of silencing
An accumulation of feelings suppressed
Returning to devour
Bright rays of chaos
Generated by subconsciousness
Retribution by own thoughts
Twisting the mind into fits
Fueled with pains unveiled
Burning with contamination
Set afire by disowned self-lies
They penetrate the eyes
Am i the next?
Self-inflicted overload
Thoughts returning to think me away
Will i be reprieved?
Or am i just awaiting the sentence of my exquisite, internal machinery of
torture
The turmoil arises from the innermost core of denial
Shining streams of putrefaction
Refulgent with disease
In outward motion to redress the balance by retaliation
A terminal journey to relieve cognition of ability
Mind set alight by rejected senses and emotions
Tearing flames, born within
Creations of self-deception
Strained, not to lose the grip
Humans locked in the new disease
A light by eyes unseen has come to burn us clean
Am i the next?
Self-inflicted overload
Thoughts returning to think me away
Will i be reprieved?
Or am i just awaiting the sentence of my exquisite, internal machinery
I sense the bodily facilities discorporated by the light
All my pleas denied by my psychogenical enemy
The inner other me
I’m dead
My shit slowly dissovates
Shadows no longer cast from this lifeless form that i’ve become
Corporeality fails the grip
Substance now decreasing
Amorphous, without shape
I’m vanishing, dematerialized
My own corrosive thoughts
Probes armed with acid tools
Disintegrated
I’m bleached out of reality
Scattered bits internally
My last transparent remains
Floating inanimate objects
Spinning into my soul
Defeated by my contents
Tables turned
I’m a thought repressed
I’m swallowed into myself
Destination
Nothingness
Am i the next?
Self-inflicted overload
Thoughts returning to think me away
Will i be reprieved?
Or am i just awaiting the sentence of my exquisite, internal machinery
I’ve been the next
My self-inflicted overload
My neglected thoughts have thought me undone
I was never reprieved
Now i know the sentence of my exquisite, internal machinery of torture

Songtekstvertaling

Een aanhoudende, statische blik
Zich niet bewust van de omgeving
Lege, gespannen, onbeweeglijke ogen
Afgeleid, verlamd
Een brandende massa emoties
Woedend over jaren van zwijgen
Een opeenstapeling van gevoelens onderdrukt
Terug naar verslinden
Heldere stralen van chaos
Gegenereerd door onderbewustzijn
Vergelding door eigen gedachten
De geest in passen verdraaien
Gevuld met ontsluierde pijnen
Verbranding met verontreiniging
In brand gestoken door verstoten leugens.
Ze dringen door de ogen
Ben ik de volgende?
Zelf toegebrachte overbelasting
Gedachten die terugkeren om me weg te denken
Krijg ik uitstel?
Of wacht ik gewoon op het vonnis van mijn verfijnde, interne machinerie van
foltering
De onrust komt voort uit de diepste kern van ontkenning.
Glanzende stromen van verrotting
Weerzinwekkend met ziekte
In outward motion to repair the balance by represailles
Een terminale reis om de kennis van het vermogen te verlichten
Geest in brand gestoken door afgewezen zintuigen en emoties
Verscheurende vlammen, geboren binnenin
Creaties van zelfbedrog
Strained, not to lose the grip
Mensen opgesloten in de nieuwe ziekte
Een onzichtbaar licht is gekomen om ons schoon te branden.
Ben ik de volgende?
Zelf toegebrachte overbelasting
Gedachten die terugkeren om me weg te denken
Krijg ik uitstel?
Of wacht ik gewoon op het vonnis van mijn verfijnde, interne machine.
Ik voel de lichamelijke faciliteiten die door het licht zijn gediskwalificeerd.
Al mijn smeekbeden ontkend door mijn psychogenieke vijand
De innerlijke Andere ik
Ik ben dood.
Mijn stront verdwijnt langzaam.
Schaduwen worden niet meer geworpen uit deze levenloze vorm die ik ben geworden
Corporaliteit faalt de grip
Stof neemt af
Amorf, zonder vorm
Ik verdwijn, gedematerialiseerd
Mijn eigen corrosieve gedachten
Sondes met zuur Gereedschap
Desintegreren
Ik ben gebleekt uit de realiteit
Verspreide bits intern
Mijn laatste transparante resten
Drijvende levenloze objecten
Draaien in mijn ziel
Verslagen door mijn inhoud
Omgezette tabellen
Ik ben een onderdrukte gedachte.
Ik word in mezelf opgeslokt.
Bestemming
Leegte
Ben ik de volgende?
Zelf toegebrachte overbelasting
Gedachten die terugkeren om me weg te denken
Krijg ik uitstel?
Of wacht ik gewoon op het vonnis van mijn verfijnde, interne machine.
Ik ben de volgende geweest.
Mijn zelf toegebrachte overbelasting
Mijn verwaarloosde gedachten hebben me ongedaan gemaakt.
Ik kreeg nooit uitstel.
Nu ken ik de zin van mijn verfijnde, interne martelwerktuigen.