Meshuggah — Corridor Of Chameleons songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Corridor Of Chameleons" van Meshuggah.

Songteksten

We’re the carriers of a new anomaly; fold, unfold
Bend, shift color
Always turning our backs to the wind
Deaf to the inner voices screaming
Purpose, profit, act only to gain
Blistered tounges from licking greedward
Taste the enemy
Throw up their means
Swallow the bits that fit your needs
Keep your eyes searching in all directions, scanning for opportunities
Off you go
Begin your climb
Aim for the topmost twig of lies
Put on a shape to pass undisturbed
Pick a color to blend with surroundings
Choose a voice suiting, appropriate for the never benignant purpose
Spin your eyes to read the court
Smoothen your path before the start
Even out, fill the holes with the toxic clay of your rotting heart
A contagious neuro-ego-disease. A virus sticking to liars
We’re the self-centered fuel to boost the new strain of fire
Adapting, shifting, lacking opinion. Our numbers exceeding the billions
Everly walking among ourselves down the corridor of chameleons
Continue through the skein of boughs, navigate to keep you straight on track
Make the right ramification-turns. Conceit will be your allied guide
Climb the hierarchy ladders invisibly, veiled by the canvas of putrid dreams
Every obstacle surmountable to the clouded vision you’ve conceived
Scan the wall of truth for cracks. Your prey: the secrets hiding therein
Feed upon its nourishing intestines to bring you forth in the «game»
With every single step taken on the road of games called success
There’s a fee for every lie. The currency: Your dissolving integrity
Will you make it to the top of the tree? Is the fortune there to be found?
Chameleons are a short-lived breed. Maybe fate will find you dead on the ground
Fate will tell

Songtekstvertaling

We zijn de dragers van een nieuwe anomalie; vouw, ontvouwen
Buigen, shiftkleur
Altijd de rug toekeren naar de wind
Doof aan de innerlijke stemmen schreeuwend
Doel, winst, handelen alleen om te winnen
Geblisterde dounges van het likken greedward
Proef de vijand
Geef hun middelen over
Slik de stukjes in die in je behoeften passen.
Houd uw ogen zoeken in alle richtingen, Scannen naar mogelijkheden
Ga maar.
Start uw klim
Richt op het bovenste twijgje van leugens
Op een vorm zetten om ongestoord door te gaan
Kies een kleur om te mengen met de omgeving
Kies een stemklaar, geschikt voor het nooit benignant doel
Draai je ogen om de rechtbank te lezen.
Je pad gladmaken voor het begin
Zelfs buiten, vul de gaten met de giftige klei van je rottende hart.
Een besmettelijke neuro-ego-ziekte. Een virus dat aan leugenaars kleeft
We zijn de egocentrische brandstof om de nieuwe vuurstam te versterken.
Aanpassen, verschuiven, geen mening. Onze aantallen overschrijden de miljarden.
Everly loopt onder ons door de gang van kameleons
Ga verder door de streng van de takken, navigeren om u recht op het spoor
Maak de juiste ramificatie-bochten. Verwaandheid zal uw geallieerde gids zijn.
Klim de hiërarchie ladders onzichtbaar, gesluierd door het doek van verrotte dromen
Elke hindernis is te overwinnen voor de troebele visie die je bedacht hebt.
Scan de muur der waarheid op scheuren. Je prooi: de geheimen die zich daarin verbergen
Voedt zich met zijn voedende ingewanden om u voort te brengen in het " spel»
Met elke stap genomen op de weg van games genaamd succes
Er is een vergoeding voor elke leugen. De valuta: uw oplopende integriteit
Haal je de top van de boom? Is het fortuin daar te vinden?
Kameleons zijn van korte duur. Misschien vindt het lot je dood op de grond.
Het lot zal het vertellen.