Knytro — Who Am I? songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Who Am I?" van Knytro.

Songteksten

Uh, Yeah I like that better
Hello crowd
Now can you, um
Could you all open your mind and follow?
Let’s go
Yeah, uh, soul of a Jackson Five in 'em
Leave your flesh behind
Come and fly with 'em, rise with 'em
Do you remember the times, the rhythm?
The real bad boy jacket all covered with zippers in such a position
It caused the women all to listen, had 'em all trippin' off a tectonic collision
Boxy Brown on 'em, like 'Oh dem WAS chickens!', who Fed on fear to take the law
with them
They try to hold him down but he shook 'em off now
Ascension through the clouds where there’s much more to be found
Now let us look around, take a journey with the crown, into an infinite feelin'
I’m still figuring out
Kinda swivels your vision, Fibonacci renowned
Now let us pick up the pivot, pull this bucked around, cause lyrics live
forever so are hearin' me now?
Let’s see if you remember what he would do with the crowd
Yeah, a dose of that feel good, it feels good to know you’d do wop if you still
could
Now let’s look into an optical i-llusion that could be more than possible;
probable
As a chess move, the next move is optional
So take two shots of blue and the red pill too
Enter the matrix but Neo couldn’t do what I do
Black or white my colour couldn’t change the voice that I use
What could be pulling me back? Because I never can say goodbye
So I testify, request to find the opportunity to test the time to see if it’s
really irrelevant or rectified
Intensified, the living so electrified
Dangerous but simultaneously next alive
Objective, I design to inject the vibe that lets your mind reside if there
ain’t no sunshine
Now you could be the corner of the sky so I could see you in the morning like
we’re the children of the light
The bridge over the troubled water, the breezy summer time, the burning high
aurora that’s keeping me alive
Seems to me we’ve been revived like Tito return to fight
You can see him in my eyes, call on me he will arrive
You Kurt Cobain, should never miss that line, at least not until the last time
that you flat line
Who am I?
Who am I?
Who, who, who am I?
King of what you killing, salute you, how can I?
Not until you tell 'em the truth too, just look at the roots that go deeper
than you, you and you and you, you and you and you, you and you and me.
(Can you guess who I am? uh, It’s real) That’s deeper than you,
you and you and you, you and you and you, you and you and me. (It's real)
Who am I?
Who am I?
Who, who, who am I?
King of what you killing, salute you, how can I?
Not until you tell 'em the truth too, just look at the roots that go deeper
than you, you and you and you, you and you and you, you and you and me.
(Can you figure it out?) That’s deeper than you, you and you and you,
you and you and you, you and you and me. (listen closely, listen closely)
I have traveled the galaxy past through warp holes and back like «where they carry me next?»
My heart back in the flesh I left back in the textbooks, I’ve written with some
of the best hooks and that
I’ve seen clusters that contain stars of gold so now I follow my soul cause
he’s a thunder cat
Me ain’t my home any more now where my brothers at? (Say what you wanna,
do what you wanna do)
But you can never kill a Mike Jack and Jill went up the hill and brought my
life back but still I have to kill all of that fight back for real
If Joe said it then I guess I’m gon' get and now that I got the credit,
does he regret it? I bet it
All was for the fame, I thought it would never change
Then I took a look around and saw it was everything
I started remembering my aim, it was reflected in the way I sang,
I guess it’s human nature
No need to do a thing, just put my views to paper
Now the children would sing
From generation to generation, revelations elevating more than the whole entire
nation
You ask annihilation she tell you that I’m awaiting to wrestle numbers down,
dead man money making
See I’ve come a long way, you can have the shadow I made cause now I love to
chill in the shade
I lived on stage, practically the life of a slave. And though I got paid Billy
Jean was never my babe
Mason he came and left, tryna spite the whole flave'
But if you listen close enough you hear the people who wave, the people who say
«we love instead of seeking for hate»
The people who create instead of teaching people to take. You see what I made
but why you tryna be what I made?
It’s me in the grave, what you want, a piece of my brain?
I should give you a piece of my mind, cause' we ain’t the same
Couldn’t even fathom my imagination, man of my own innovation
A Malachi of disambiguation. Distinctive information broken down for you take in
How long have I been waiting to show you this destination with an exclamation,
hoping you’d get the whole point?
I made an estimation didn’t think I’d feel the whole joint and now my
reputation replayed on each and every station
(uh, you have to look at that shit.)
Who am I?
Who am I?
Who, who, who am I?
King of what you killing, salute you, how can I?
Not until you tell 'em the truth too, just look at the roots that go deeper
than you, you and you and you, you and you and you, you and you and me.
(Can you guess who I am? uh, It’s real) That’s deeper than you,
you and you and you, you and you and you, you and you and me. (It's real)
Who am I?
Who am I?
Who, who, who am I?
King of what you killing, salute you, how can I?
Not until you tell 'em the truth too, just look at the roots that go deeper
than you, you and you and you, you and you and you, you and you and me.
(Can you figure it out?) That’s deeper than you, you and you and you,
you and you and you, you and you and me. (listen closely, listen closely)
Uh, Rest in peace Mike Jackson
Hahahaha
I hope you caught it by now
Yeah
So real man, so real
Can’t even help ourselves man
It’s all we do
What are you doing?
Haha, what are you doing?!
Yeah

Songtekstvertaling

Ja, dat vind ik leuker.
Hallo, mensen.
Kun je nu ...
Kunnen jullie allemaal je geest openen en volgen?
Laten we gaan.
Ja, De ziel van een Jackson vijf erin.
Laat je vlees achter.
Kom en vlieg met ze, sta op met ze
Herinner je je de tijden, het ritme?
De echte bad boy jacket bedekt met ritsen in zo ' n positie
Het zorgde ervoor dat de vrouwen allemaal luisterden, liet ze allemaal struikelen van een tektonische botsing.
Boxy Brown erop, net als ' Oh dem was kippen!', die zich voedde met angst om de wet te nemen
met hen
Ze proberen hem vast te houden, maar hij heeft ze afgeschud.
Ascension through the clouds where there ' s much more to be found
Laten we nu eens rondkijken, een reis maken met de kroon, naar een oneindig gevoel.
Ik ben er nog niet uit.
Je ziet er goed uit, Fibonacci vermaard
Laten we nu de pivot pakken, dit ronddraaien, want de teksten live
hoor je me nu voor altijd?
Eens kijken of je nog weet wat hij met de menigte zou doen.
Ja, een dosis van dat voelt goed, het voelt goed om te weten dat je wop zou doen als je nog steeds
kan
Laten we eens kijken naar een optische I-lusion die meer dan mogelijk is.;
waarschijnlijk
Als schaakzet is de volgende zet optioneel
Dus neem twee shots blauw en de rode pil ook.
Voer de matrix in, maar Neo kon niet doen wat ik doe.
Zwart of wit mijn kleur kon de stem die ik gebruik niet veranderen
Wat kan me terug trekken? Omdat ik nooit afscheid kan nemen.
Dus ik getuig, verzoek om de gelegenheid te vinden om de tijd te testen om te zien of het
echt irrelevant of gerectificeerd
De levenden staan onder stroom.
Gevaarlijk, maar tegelijkertijd levend.
Objectief, Ik ontwerp om de vibe die uw geest laat wonen te injecteren als er
er is geen zon
Nu zou je de hoek van de hemel kunnen zijn zodat ik je in de ochtend kon zien als
wij zijn de kinderen van het licht
De brug over het verwarde water, de luchtige zomertijd, de brandende hoogten
aurora die me in leven houdt
Het lijkt erop dat we weer tot leven zijn gekomen als Tito Terug om te vechten
Je kunt hem in mijn ogen zien, roep me, Hij zal komen.
Jij Kurt Cobain, mag die zin nooit missen, tenminste niet tot de laatste keer.
dat je een platte lijn hebt
Wie ben ik?
Wie ben ik?
Wie, wie, wie ben ik?
Koning van wat je doodt, groet je, hoe kan ik?
Niet totdat je ze ook de waarheid vertelt, kijk naar de wortels die dieper gaan.
dan jij, jij en jij en jij en jij, jij en jij en jij, jij en jij en ik.
Kun je raden wie ik ben? dat is dieper dan jij.,
jij en jij en jij, jij en jij en jij en jij en jij en jij en ik. (Het is echt)
Wie ben ik?
Wie ben ik?
Wie, wie, wie ben ik?
Koning van wat je doodt, groet je, hoe kan ik?
Niet totdat je ze ook de waarheid vertelt, kijk naar de wortels die dieper gaan.
dan jij, jij en jij en jij en jij, jij en jij en jij, jij en jij en ik.
Kun je het uitzoeken? Dat is dieper dan jij, jij en jij en jij,
jij en jij en jij, jij en jij en ik. luister goed.)
Ik ben door de Melkweg gereisd door warpgaten en terug als "waar ze me nu heen dragen?»
Mijn hart terug in het vlees dat ik achterliet in de leerboeken, ik heb geschreven met enkele
van de beste haken en dat
Ik heb clusters gezien die gouden sterren bevatten, dus nu volg ik mijn ziel.
hij is een donderkat.
Waar zijn m ' n broers nu? (Zeg wat je wilt,
doe wat je wilt.)
Maar je kunt nooit een Mike Jack doden en Jill ging de heuvel op en bracht mijn
het leven terug maar toch moet ik al dat vechten terug voor echt
Als Joe het zei Dan denk ik dat ik het ga krijgen en nu ik de eer heb gekregen,
heeft hij er spijt van? Dat geloof ik graag.
Alles was voor de roem, ik dacht dat het nooit zou veranderen
Toen keek ik rond en zag dat het alles was.
Ik begon me mijn doel te herinneren, het werd weerspiegeld in de manier waarop ik zong. ,
Ik denk dat het de menselijke natuur is.
Je hoeft niets te doen, zet gewoon mijn visie op papier.
Nu zouden de kinderen zingen
Van generatie op generatie, onthullingen die meer verheffen dan het hele
natie
Je vraagt om vernietiging. ze vertelt je dat ik wacht om nummers naar beneden te worstelen.,
dodemans geld verdienen
Zie je, Ik ben van ver gekomen, Je mag de schaduw hebben die ik gemaakt heb, want nu hou ik van
chillen in de schaduw
Ik leefde op het podium, bijna het leven van een slaaf. En hoewel ik werd betaald Billy
Jean was nooit mijn schatje.
Mason hij kwam en vertrok, tryna ondanks de hele flave'
Maar als je goed genoeg luistert hoor je de mensen die zwaaien, de mensen die zeggen
"we houden van in plaats van te zoeken naar haat»
De mensen die creëren in plaats van mensen te leren nemen. Zie je wat ik gemaakt heb?
maar waarom probeer je niet te zijn wat ik gemaakt heb?
Ik ben het in het graf, wat wil je, een stukje van mijn hersenen?
Ik zou je mijn mening moeten geven, want we zijn niet hetzelfde.
Ik kon niet eens mijn verbeelding doorgronden, man van mijn eigen innovatie
Een Malachi van ontgoocheling. Onderscheidende informatie voor u opgenomen
Hoe lang heb ik gewacht om je deze bestemming te laten zien met een uitroepteken,
hoop je dat je het hele punt begrijpt?
Ik had niet gedacht dat ik de hele tent zou voelen.
reputatie op elke zender
je moet naar die troep kijken.)
Wie ben ik?
Wie ben ik?
Wie, wie, wie ben ik?
Koning van wat je doodt, groet je, hoe kan ik?
Niet totdat je ze ook de waarheid vertelt, kijk naar de wortels die dieper gaan.
dan jij, jij en jij en jij en jij, jij en jij en jij, jij en jij en ik.
Kun je raden wie ik ben? dat is dieper dan jij.,
jij en jij en jij, jij en jij en jij en jij en jij en jij en ik. (Het is echt)
Wie ben ik?
Wie ben ik?
Wie, wie, wie ben ik?
Koning van wat je doodt, groet je, hoe kan ik?
Niet totdat je ze ook de waarheid vertelt, kijk naar de wortels die dieper gaan.
dan jij, jij en jij en jij en jij, jij en jij en jij, jij en jij en ik.
Kun je het uitzoeken? Dat is dieper dan jij, jij en jij en jij,
jij en jij en jij, jij en jij en ik. luister goed.)
Rust in vrede, Mike Jackson.
Hahahaha
Ik hoop dat je het nu hebt gevangen.
Ja.
Zo echte man, zo echt
We kunnen onszelf niet eens helpen.
Het is alles wat we doen.
Wat doe je?
Haha, wat doe je?!
Ja.