Gwydion — Fighting to the End songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Fighting to the End" van Gwydion.

Songteksten

Keepers of the outer walls, hear my advice!
Nothing is permanent, or lasts by itself
Dormant frontiers, sharpen your senses
Don’t rely, don’t trust, on these still winds
Futile random happiness,
An engulfing optimism
Gives way to a blissful tranquility
War wit is consumed by excessive folly
It adorns once tireless warriors
With belly-shaped sympathy
Keepers of the outer walls, heat my advice!
Nothing is permanent, or lasts by itself
Dormant frontiers, sharpen your senses
Don’t rely; don’t trust on these still winds
The shroud of peace induces a soft mentality
Encourages engaging flirts
Procreation and family
Men get sloppy, tend to overlook the rusty blades
Lower their guards imprudently
No more war wit, all is spirited folly
Futile happiness, blissful tranquility
A starving horse is coming to the gates
Its rider dragged beside
Daunting news are told
An army is heading this way
No more war wit, all is spirited folly
Futile happiness, blissful tranquility
I always knew that the nature of peace was temporary
So I never stopped my training,
These news were not difficult to foretell
For somewhere alter the dry summer
Messengers heading south never returned
Wary of this omen
I felt eerie silence infiltrate
It was just a question of time
To confirm my worst fears
And now it’s just too fate…
Through the night a mist descends
Mischievous disguise for a thousand torches
We’ve been too passive
Our scouts slain or bribes accepted
And their shame won’t help us today
Now we are doomed
We plan improvised resistance
A desperate attempt to hold
Women farewell to their child
And join together with daggers in hand
Keepers of the outer walls, hear my advice
Nothing is permanent, or lasts by itself
Dormant frontiers sharpen your senses
Don’t rely; don’t trust on these still winds
We clash, a drop against a lake
Chopping limbs in our way
Granting death constantly
But vastly outnumbered, one by one we fell
My own hour arrived, cut and broken
I let darkness take me

Songtekstvertaling

Bewaarders van de buitenmuren, luister naar mijn advies!
Niets is permanent, of duurt op zichzelf
Sluimerende grenzen, scherper je zintuigen
Vertrouw niet op deze Wind.
Zinloos willekeurig geluk,
Een overweldigend optimisme
Geeft plaats aan een heerlijke rust
Oorlogsvlecht wordt verteerd door overmatige dwaasheid.
Het siert eens onvermoeibare krijgers.
Met belly-vormige sympathie
Bewaarders van de buitenmuren, verwarm mijn advies!
Niets is permanent, of duurt op zichzelf
Sluimerende grenzen, scherper je zintuigen
Vertrouw niet op deze Wind.
De Lijkwade van vrede wekt een zachte mentaliteit op.
Moedigt boeiende flirts aan.
Voortplanting en familie
Mannen worden slordig, hebben de neiging om de roestige messen over het hoofd te zien
Verlaag hun bewakers onvoorzichtig.
Geen oorlog meer, alles is geestdriftig dwaasheid.
Zinloos geluk, zalige rust
Een hongerig paard komt naar de poorten.
Zijn ruiter meegesleept
Angstaanjagend nieuws wordt verteld
Een leger komt deze kant op.
Geen oorlog meer, alles is geestdriftig dwaasheid.
Zinloos geluk, zalige rust
Ik heb altijd geweten dat de aard van de vrede tijdelijk was.
Dus ik ben nooit gestopt met trainen.,
Dit nieuws was niet moeilijk te voorspellen
Want ergens verander de droge zomer
Boodschappers die naar het zuiden gingen kwamen nooit meer terug.
Wees op je hoede voor dit voorteken.
Ik voelde griezelige stilte infiltreren.
Het was maar een kwestie van tijd.
Om mijn ergste angsten te bevestigen
En nu is het gewoon te lot.…
In de nacht daalt er een mist neer
Ondeugende vermomming voor duizend fakkels.
We zijn te passief geweest.
Onze verkenners gedood of omgekocht aanvaard
En hun schaamte zal ons vandaag niet helpen.
Nu zijn we verdoemd.
We plannen geïmproviseerd verzet.
Een wanhopige poging om
Vrouwen vaarwel aan hun kind
En samen met dolken in de hand
Bewaarders van de buitenmuren, luister naar mijn advies.
Niets is permanent, of duurt op zichzelf
Sluimerende grenzen scherpen je zintuigen
Vertrouw niet op deze Wind.
We botsen, een druppel tegen een meer.
Ledematen afhakken op onze manier
De dood steeds toestaan
Maar in de minderheid, één voor één vielen we.
Mijn eigen uur kwam, sneed en brak
Ik laat me meenemen door de duisternis.