Andrea Gibson — Panic Button Collector songtekst en vertaling

De pagina bevat de songtekst en de Nederlandse vertaling voor het nummer "Panic Button Collector" van Andrea Gibson.

Songteksten

Before taking to stage when asked if I allow flash photography? I always want
to say «No» because I’m terrified flash photography will give me epilepsy
I know it doesn’t work like that, still
I never eat nuts on an airplane out of fear of that I will suddenly develop a
nut allergy and if I have to asphyxiate? I don’t want it to happen at 30,
000 feet
Twice in the last two years I’ve been aborted from an airplane for running
screaming down the aisles as the plane was taking off
I can’t walk through San Francisco without worrying my indigestion is the
beginning of an earthquake
I brace for tsunamis besides lakes in Colorado
I’m not joking
The last time I saw Niagara Falls I couldn’t take it
It was too much much
I had to plug my ears to look at it and close my eyes to listen
Generally I can’t do all my senses at the same time they are too much much
Like if you touch me without warning, whoever you are, it will take everything
I have to not hate you
Imagine your hands are electrical sockets and I am constantly aware that I am
99% water
It’s not that I’ve not tried to build a dam
Ask my therapist who pays her mortgage
My cost of living went up at five years old when I told my mother I have to
stop going to birthday parties because every time I hear a balloon pop I feel
like I’m gonna get murdered in the heart
Last year a balloon popped on the stage where I was performing, I started
crying in front of the whole crowd
plugged my ears and kept repeating the word «LOUD LOUD LOUD LOUD»
it was super sexy
That’s what I do, I do super sexy
Like when I asked the super cute barista 11 times ‘you sure this is
decaffeinated? Are you sure this is decaffeinated? Are you sure that'- yes I
drink decaffeinated and still jitter like a bug running from the bright bright
bright
I have spent years of my life wearing a tight rubber band hidden beneath my
hair so my brain could have a hug
These days when no one’s looking I wear a fuzzy fitted winter hat that buttons
tight beneath the chin
I only ever wear a tie so that when I convince myself I’m choking my senses
have something they are certain they can blame
As a kid I was so certain I would die by the way of a meteor falling on my head
I would go whole weeks without looking at the sky ‘cause I didn’t want to
witness the coming of my own death
I started tapping the kitchen sink seven times to build a shield
My mother started making lists of everything I thought would kill me,
in hopes that if I saw my fears they would disappear
Bless her heart, but the first time I saw that list I started filling a salad
bowl with bleach and soaking my shoe laces overnight so in the morning when I
ironed them they would be so bright I would be certain I had control over how
much dark could break into my light
How much jack hammer could break into my heart
My spine it has always been a lasso that could never catch my breath
I honestly can’t imagine how it would feel to walk into a room full of people
and not feel the roof collapsing on my ‘NO NO NO I am not fine'
Fine is the suckiest word, it never tells the truth
And more than anything I have ever been afraid of, I am terrified of lies
How they war the world
How they sound by our tongues
How they bone dry the marrow
How they never out-allow the inside
How did we get through high school without being taught Dr. King spent two
decades having panic attacks?
Avoided Windows
Jumped at thunder
I think we are all part flight the fight
Part run for your life
Part ‘please please please like me'
Part Can’t breathe
Part scared to say you’re scared
Part say it anyway
You panic button collector
You clock of beautiful ticks
You run out the door if you need to
You flock to the front row of your own class
You feather everything until you know you can always, always shake like a leaf
on my family tree and know you belong here
You belong here and everything you feel is okay
Everything you feel is okay"

Songtekstvertaling

Voordat je het podium opgaat als je vraagt of ik flitsfotografie toelaat? Ik wil altijd
om" nee " te zeggen omdat ik bang ben dat flitsfotografie me epilepsie zal geven.
Ik weet dat het zo niet werkt.
Ik eet nooit noten in een vliegtuig uit angst dat ik plotseling een
notenallergie en als ik moet stikken? Ik wil niet dat het om 30 uur gebeurt.,
1000 voet
Twee keer in de laatste twee jaar ben ik uit een vliegtuig geaborteerd voor het rennen.
schreeuwend door de gangpaden toen het vliegtuig opsteeg.
Ik kan niet door San Francisco lopen zonder me zorgen te maken over mijn indigestie.
begin van een aardbeving
Ik bereid me voor op tsunami ' s naast meren in Colorado.
Ik maak geen grapje.
De laatste keer dat ik Niagara Falls zag, kon ik er niet meer tegen.
Het was te veel.
Ik moest mijn oren dichtknijpen om er naar te kijken en mijn ogen sluiten om te luisteren.
Over het algemeen kan ik niet al mijn zintuigen op hetzelfde moment doen ze zijn te veel
Als je me zonder waarschuwing aanraakt, wie je ook bent, het zal alles nemen.
Ik moet je niet haten.
Stel je voor dat je handen elektrische stopcontacten zijn en ik ben me er voortdurend van bewust dat ik
99% water
Het is niet dat ik niet heb geprobeerd om een dam te bouwen
Vraag mijn therapeut wie haar hypotheek betaalt.
Mijn levenskosten gingen omhoog toen ik vijf jaar oud was toen ik mijn moeder vertelde dat ik het moest doen.
stop met naar verjaardagsfeestjes te gaan want elke keer als ik een ballon hoor knallen voel ik me
alsof ik in m ' n hart vermoord word.
Vorig jaar knalde er een ballon op het podium waar ik optrad, ik begon
huilend voor de hele menigte
ik stopte mijn oren dicht en bleef het woord "luid en hard luid" herhalen.»
het was super sexy.
Dat is wat ik doe, ik doe super sexy
Net als toen ik de super leuke barista 11 keer vroeg ' Weet je zeker dat dit is
cafeïnevrij? Weet je zeker dat dit cafeïnevrij is? Weet je zeker dat ...
drink cafeïnevrij en je trilt nog steeds als een insect dat vlucht voor het heldere licht.
licht
Ik heb jaren van mijn leven doorgebracht met het dragen van een strakke elastiek verborgen onder mijn
haar zodat mijn hersenen een knuffel kunnen krijgen.
Deze dagen als niemand kijkt draag ik een fuzzy payed winter hat die knopen
strak onder de kin
Ik draag alleen maar een stropdas zodat als ik mezelf overtuig dat ik mijn zintuigen verstik
hebben ze iets waarvan ze zeker zijn dat ze de schuld kunnen geven
Als kind was ik er zo zeker van dat ik zou sterven door een meteoor die op mijn hoofd viel.
Ik zou hele weken zonder naar de hemel te kijken want ik wilde niet
aanschouw de komst van mijn eigen dood.
Ik begon zeven keer tegen de gootsteen te tikken om een schild te bouwen.
Mijn moeder begon lijsten te maken van alles waarvan ik dacht dat het me zou doden.,
in de hoop dat als ik mijn angsten zag, ze zouden verdwijnen.
Zegen haar hart, maar de eerste keer dat ik die lijst zag begon ik een salade te vullen.
bowl met bleekmiddel en het weken van mijn schoenveters ' s nachts dus in de ochtend als ik
gestreken ze zouden zo helder zijn Ik zou zeker weten dat ik controle had over hoe
veel donker kan in mijn licht breken
Hoeveel Jack hammer in mijn hart kon breken
Mijn ruggengraat is altijd een lasso geweest die nooit op adem kon komen.
Ik kan me echt niet voorstellen hoe het zou voelen om een kamer vol mensen binnen te lopen.
en niet het dak voelen instorten op mijn 'nee nee nee nee ik ben niet in orde'
Goed is het slechtste woord, het vertelt nooit de waarheid.
En meer dan waar ik ooit bang voor ben geweest, ben ik doodsbang voor leugens.
Hoe ze de wereld bevechten
Hoe ze klinken door onze tongen
Hoe ze het beenmerg drogen
Hoe ze nooit de binnenkant toelaten
Hoe zijn we door de middelbare school gekomen zonder dat Dr.
tientallen jaren paniekaanvallen?
Vermeden Vensters
Sprong bij de donder
Ik denk dat we allemaal deel uitmaken van het gevecht.
Deel rennen voor je leven
Deel "please please please like me"
Part Can ' t breathe
Deels bang om te zeggen dat je bang bent
Zeg het toch maar.
Jij paniekknopverzamelaar.
Jullie klok van mooie teken
Je rent de deur uit als het nodig is.
Je komt op de eerste rij van je eigen klas.
Je veert alles tot je weet dat je altijd kunt schudden als een blad.
op mijn stamboom en weet dat je hier hoort
Je hoort hier en alles wat je voelt is in orde.
Alles wat je voelt is in orde."